top of page

Salgsbetingelser

 

ALMINNELIGE SALGS-OG LEVERINGSBETINGELSER FOR FREBER

01. INNLEDNING
Ethvert salg eller utleie av utstyr fra FREBER AS (Videre omtalt som FREBER) omfattes av disse salgs-og leveringsbetingelser såfremt ikke andre særlige vilkår er skriftlig avtalt.
 

02. TILBUD, PRIS ETC.
Ved alle salg gjelder leveringsdagens pris, hvor intet annet er avtalt skriftlig. Selgeren forbeholder seg rett til endring av tilbud, priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel. Prisene er basert på våre leverandørers tilbud og de gjeldende tollsatser, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering i tilfelle endring av disse. Selger kan imidlertid ikke foreta justering for endring som måtte inntreffe etter at selger har mottatt betaling fra kunden.

03. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
Alle oppgaver om vekt, dimensjoner, kapasitet, pris og andre data i kataloger, prospekter, sirkulærer, annonser etc. er omtrentlige og bare bindende for Freber, såfremt en avtale uttrykkelig henviser til slike. Alle tegninger, modeller og prøver som oversendes kjøperen forblir selgers eiendom dersom ikke annet er avtalt. Kjøper har ikke rett til uten Freber’s samtykke å anvende disse, kopiere, reprodusere, låne ut eller på annen måte bringe materialet videre til tredjemanns kunnskap.

04. UTVIKLINGSARBEID
Kjøper har ikke rett til uten at vederlag herfor er betalt direkte eller indirekte å nyttiggjøre seg engineerings-og utviklingsarbeid, tegninger, prøver eller verktøy utført av Freber’s leverandører.

05. UTLÅN/UTLEIE
Utstyr eller varer som er utlånt / utleid fra Freber, vederlagsfritt eller til avtalt pris, må med mindre annet er uttrykkelig avtalt, bare anvendes med produkter levert eller godkjent av Freber.

06. LEVERINGSSTED
Hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, leveres alle varer ab lager i Drammen.

07. LEVERINGSTIDSPUNKT
Med leveringstidspunkt menes, dersom annet ikke er spesielt avtalt, det tidspunkt da godset er tilgjengelig hos kunde.
Om leveringstid ikke er angitt i ordren, har Freber /rett til å levere når som helst innen 12 måneder fra ordredagen.

08. HÅNDTERING AV BUFFERLAGER
Avtale om bufferlager kan gjøres ved en skriftlig avtale mellom kunde og Freber.
Kunden må forplikte seg til å ta ut det avtalte bufferlager innen en avtalt tidsfrist etter siste levering av produktet. Freber kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for noe gjenværende bufferlager avtalt med kunde muntlig eller skriftlig. Kunden kan pålegges å stille bankgaranti for bufferlager.

09. BETALING
Alle priser er eksklusive merverdiavgift. Hvis ikke annet er skriftlig avtalt skal betaling skje iht. til kundens gjeldende betalingsbetingelser. Alle betalinger skjer i NOK hvis ikke annet er angitt på faktura. Ved forsinket betaling påløper mora-rente med 0,75% pr. påbegynt måned.

10. FORSENDELSE
Forsendelse skjer på kjøpers regning og risiko.

11. RETURBEHANDLING
Retur kan kun skje etter avtale, og da etter følgende retningslinjer:
a. Feilleveringer krediteres med 100% av fakturabeløpet.
b. Retur av normal lagervare hvor feilen ikke skyldes Freber og retur er godkjent, krediteres med
70% av fakturabeløp.
c. Produkter som ikke lagerføres i Norge, eller er spesielt sammensatt eller produsert for kunden tas ikke i retur.
d. All retur, unntatt i pkt. 11a skjer for kjøpers regning og risiko.

12. ANSVAR
Freber er uten ansvar hvis levering hindres pga. arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, kassering av store arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft, innskrenkninger av krafttilførsel eller forsinkelse av leveranser fra underleverandør som følge av omstendigheter omtalt i dette punkt, eller andre overnaturlige hendelser (Force majeure).
I slike tilfeller har kjøperen ikke rett til å nekte å motta forsinket levering i det leveringstiden ansees forlenget så lenge som hindringen varte. Freber er ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tap som prisdifferanser, erstatning til tredjemann, skade på person eller eiendom, selv om skade skyldes defekt ved produkt levert av Freber.
Freber er ikke ansvarlig som følge av skade for det tilfelle at varenes fremstilling, salg eller bruk innebærer et patent eller varemerke inngrep.

13. SIKKERHET
Selger forbeholder rett til å kreve sikkerhet for ordrens størrelse eller fakturabeløpet, og slik sikkerhet kan kreves etter at bestillingen er akseptert. Leverte produkter og maskiner forblir
Freber sin eiendom inntil de er betalt til fulle.

14. REKLAMASJON
Reklamasjon over feil eller mangler ved de leverte varer må fremstilles straks manglene er oppdaget og senest inne 8 dager etter levering. Selger forbeholder seg rett til å reparere varen eller erstatte den med en tilsvarende ny. Mangelfull vare skal returneres om selger ønsker dette.

Retur av varer skal alltid avtales særskilt.

15.a UTLEIE AV MASKINER OG VERKTØY
Ved utleie av maskiner og verktøy opprettes en særskilt kontrakt som regulerer leiepris og leietiden.

15.b EIENDOMSRETT - BRUK AV UTSTYRET
Leie-utstyr levert etter pkt. 15a, forblir Freber’s eiendom. Skilt som viser eier/produsent må ikke fjernes. Freber bestemmer selv eventuelle kompletteringer eller forandringer.

15.c INSTALLASJON / SERVICE
Installasjon av leie-utstyret skal utføres av kunden om ikke annen avtale er gjort. Det pålegges bruker å sørge for nødvendig service og vedlikehold om ikke egen serviceavtale er opprettet.

15.d OVERDRAGELSE / FREMLEIE
Kundens rett til bruk av leie-utstyret kan ikke overdras til tredje part eller på annen måte forandres. Leie-utstyret må ikke fremleies eller utlånes uten skriftlig forhåndssamtykke.

15.e RETUR
Når leieavtalen opphører plikter kunden å levere utstyret tilbake til Freber’s lokaler i Drammen i god og funksjonell stand. Kostnadene bæres av kunden.

bottom of page